اولویت سازمان جهاد کشاورزی توسعه کشت محصولات گلخانه ای است

اولویت سازمان جهاد کشاورزی توسعه کشت محصولات گلخانه ای است

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در رابطه با کشت محصولات گلخانه ای گفت:یکی از سیاست های وزارت جهاد کشاورزی درحوزه کشاورزی توسعه کشت محصولات گلخانه ای است.

به گزارش خبرنگار ایاگنا عبدالرضا بازدار افزود: جهاد کشاورزی امنیت غذایی وپایداری آب وخاک احداث وتوسعه کشت های گلخانه های را جزو برنامه های خود قرار داده است.

وی درهمین راستا ادامه داد: استان لرستان شرایط مطلوب ومناسبی برای احداث گلخانه دارد و درحال حاظر حدود ۱۳۰هکتار دراستان درحال اجرا و بهره برداری است.

بازدار درخصوص وضعیت فعلی گلخانه دیناروند اضافه کرد:این گلخانه به مساحت ۱۲هزار متر است که تا کنون پیش از۷۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته ودر تلاش هستیم با مرتفع کردن مشکلات بانکی واراضی تا پایان امسال به بهره برداری نهایی برسد.

وی درخصوص اولویت دادن به کشت محصولات گلخانه ای خاطر نشان کرد:اولویت ما در سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان استفاده ازظرفیت مردمی درجهت توسعه کشت محصولات گلخانه ای وارائه تسهیلات بانکی به متقاضیان حقوقی وحقیقی است.

دکتر عبدالرضا بازدار با اشاره به اینکه درشرایط فعلی حدود ۶ هکتار تقاضای مردمی جهت کشت محصولات گلخانه دربانک کشاورزی است اظهار داشت: جهاد کشاورزی نیزگفتگو هاوتبادل نظراتی در خصوص پرداخت این تسهیلات با مسولین بانکی برای متقاضایان صورت گرفته وبی تردید با توسعه صنعت گلخانه ای شاهد جلوگیری ازفرسایش خاک وصرفه جویی درست ومطلوب ازمنابع آبی میشویم.

خبرنگار ایاگنا :پری نوری

نظر بدهید