توصیه های هواشناسی کشاورزی استان آذربایجان غربی

توصیه های هواشناسی کشاورزی استان آذربایجان غربی

• باغبانی:
• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در شمال استان آذربایجان غربی در روز های دوشنبه و سه شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و از روز چهارشنبه تا جمعه به دلیل وزش باد
• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها
• انجام هرس سبز درباغات انگور، دانه دار و هسته دار و ردیابی و کنترل زنجره مو در باغات انگور و حذف سرشاخه های آلوده به تخم زنجره مو
• مبارزه با نسل دوم کرم آلو و نسل دوم کرم خوشه خوار انگور و نسل دوم کرم سیب بر اساس اطلاعیه های پیش آگاهی با توجه شرایط جوی
• مدیریت دور آبیاری(حدالامکان آبیاری در ساعات خنک روز یا شبانه انجام گیرد) در باغات میوه برای مقابله با خسارت های ناشی از تنش ها و استرس های رطوبتی
• تغذیه درختان زیتون با کود اوره
• ردیابی مگس زیتون با استفاده از تله های فرمونی و کارت زرد در باغات زیتون
• ردیابی و مبارزه با آفت کرم غوزه در محصول گوجه فرنگی
• شخم کف باغات درختان میوه و مبارزه مکانیکی با علف های هرز
• محلول پاشی با کلرور کلسیم با غلظت سه در هزار در درختان سیب
• رعایت دور آبیاری در باغات به منظور بهبودرشد و عملکرد باغات
• پایش آفات وبیماری در مزارع ذرت،چغندرقند، سیب زمینی و پنبه
• اجرای عملیات داشت از جمله وجین، خاک دهی پای بوته، مصرف کود سرک و مدیریت دور آبیاری در زراعت های چغندر قند ،یپاز و سیب زمینی، ذرت و گوجه فرنگی برای مقابله با تنش های رطوبتی
• نمونه برداری از برگ درختان برای تعیین نیاز غذائی باغات میوه
• اجرای عملیات داشت از جمله مدیریت تغذیه بویِژه مصرف کود سرک(ازته) و محلول پاشی با کود کلسیمی(کلروکلسیم)
• مبارزه با بیماریهایی نظیر غربالی، پوسیدگی ریشه و طوقه، سفیدکها و لکه سیاه در درختان میوه دانه دار و هسته دار
• مبارزه تلفیقی با کرم گلوگاه انار
• مبارزه با انواع کنه در مزارع سبزی و سیفی و باغات
• کنترل آفت زنجره مو از طریق هرس سبز سرشاخه های جوان
• ردیابی و کنترل آفت شب پره مینوز در مزارع گوجه فرنگی
• زراعی:
• تسریع در برداشت گندم
• تمهیدات لازم به منظور برداشت بهینه و کاهش ضایعات در مزارع گندم و کلزا و انتقال سریع به انبارها و مکانهای مناسب
• انجام عملیات حفاظتی از جمله اجرای شخم اطراف مزارع جهت پیشگیری از هرگونه عواقب قبل و بعد از برداشت به خصوص گندم و جو
• اجرای عملیات حفظ رطوبت در اراضی آیش دیم با استفاده از گاو آهن پنجه غازی
• مدیریت آبیاری در مزارع چغندرقند و ذرت
• مدیریت بقایای گیاهی در مزارع پس از برداشت غلات با استفاده از خاکورزهای حفاظتی
• تغذیه بهینه زراعت های بهاره با استفاده از کودهای پتاسه برای افزایش مقاومت گیاهان به شرایط خشکی

نظر بدهید