توصیه های هواشناسی کشاورزی استان بوشهر

توصیه های هواشناسی کشاورزی استان بوشهر

• باغبانی:
• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز دوشنبه تا جمعه به دلیل وزش باد
• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها
• هرس سبز و بریدن برگهای اضافه درختان جهت ایجاد تهویه به منظور جلوگیری از شیوع بیماری سفیدک
• آبیاری مزارع و باغات به علت افزایش دمای هوا
• حفظ رطوبت و دمای مناسب در گلخانه جهت جلوگیری از طغیان کنه
• گوگرد پاشی تاکستان ها آلوده به سفیدک سطحی برای مبارزه با آن در ساعات خنک روز(ساعات ابتدایی یا پایانی)
• استفاده از چسب هرس در محل سرشاخه های شکسته شده ناشی از وزش باد

نظر بدهید