توصیه های هواشناسی کشاورزی استان قم

توصیه های هواشناسی کشاورزی استان قم

• باغبانی:
• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز دوشنبه تا جمعه به دلیل وزش باد
• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها
• آبیاری مزارع و باغات به علت افزایش دمای هوا
• گوگرد پاشی تاکستان ها آلوده به سفیدک سطحی برای مبارزه با آن در ساعات خنک روز(ساعات ابتدایی یا پایانی)
• مبارزه تلفیقی با کرم گلوگاه انار
• خودداری از هرگونه شخم و شیار در باغات میوه جهت جلوگیری از اختلال فعالیت ریشه‎ها
• زراعی:
• وجین علف های هرز چغندر قند و خاک دهی پای بوته ها آن جهت حفظ بهتر رطوبت خاک و رشد بهتر محصول

نظر بدهید