توصیه های هواشناسی کشاورزی استان لرستان

توصیه های هواشناسی کشاورزی استان لرستان

• باغبانی:
• محدودیت در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز دوشنبه تا جمعه به دلیل وزش باد
• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها
• کاهش دور آبیاری (نزدیک شدن فواصل آبیاری)در باغات میوه به خصوص باغات جدید با توجه به گرم شدن هوا
• انجام مرحله سوم هرس سبز در انگور
• انجام هرس سبز دردرختان میوه علی الخصوص درختان سیب با توجه به اهمیت آن در تشکیل جوانه های گل سال آینده
• کنترل مزارع گوجه فرنگی برای مبارزه با پروانه مینوز گوجه فرنگی طبق توصیه کارشناسان کلینیک گیاه پزشکی
• مبارزه به موقع با کنه های نباتی در باغات میوه با توجه به وجود گردوغبار واثرات آن بر روی درختان
• نمونه گیری از برگ درختان میوه جهت انجام آزمون برگ جهت توصیه های تغذیه ای دقیق
• مبارزه مکانیکی با علف هرز عروسک پشت پرده در مزارع سیب زمینی و گوجه فرنگی
• پایش فعالیت مگس مدیترانه ای درباغات درختان هسته دار و نیز پروانه مینوز گوجه فرنگی در این مزارع و نیز در کشتهای سیب زمینی و در صورت مشاهده مقابله با استفاده از تجهیزات غیر شیمیایی
• مبارزه با گیاه انگلی سس درحاشیه جاده ها، بین مزارع، اطراف آبراهه ها کانالهای آبیاری، باغات و مزارع یونجه
• آبیاری مزارع و باغات در ساعات خنک شبانه روز به علت گرمای هوا
• زراعی:
• عدم آتش زدن کاه وکلش و جای مزارع گندم وجو برداشت شده جهت جلوگیری از بین رفتن میکروارگانیسم های خاک
• بازدید مزارع گندم در خصوص تجمع سن مادر در لنکرکاه ها و مبارزه به موقع قبل از رفتن به کوه
• مبارزه باکک در مزارع چغندرقند

نظر بدهید