توصیه های هواشناسی کشاورزی استان مرکزی

توصیه های هواشناسی کشاورزی استان مرکزی

• باغبانی:
• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز دوشنبه تا جمعه به دلیل وزش باد
• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها
• خاک دهی پایی بوته ها در مزارع ذرت و سیب زمینی به منظور مبارزه مکانیکی با علف های هرز ، افزایش تهویه خاک و استحکام گیاه
• آبیاری مزارع و باغات به علت افزایش دمای هوا
• گوگرد پاشی تاکستان ها آلوده به سفیدک سطحی برای مبارزه با آن در ساعات خنک روز(ساعات ابتدایی یا پایانی)
• استفاده از چسب هرس در محل سرشاخه های شکسته شده ناشی از وزش باد
• حفظ رطوبت و دمای مناسب در گلخانه جهت جلوگیری از طغیان کنه تار عنکبوتی
• شروع مبارزه تلفیقی با کرم گلوگاه انار
• زراعی:
• برداشت به موقع محصول گندم با توجه به گرم شدن هوا ، جهت جلوگیری از خشک شدن بیش از حد بذور گندم و جلوگیری از ریزش آنها هنگام درو
• وجین علف های هرز چغندر قند و خاک دهی پای بوته ها آن جهت حفظ بهتر رطوبت خاک و رشد بهتر محصول
• عملیات برداشت محصول غله

نظر بدهید