توصیه های هواشناسی کشاورزی استان یزد

توصیه های هواشناسی کشاورزی استان یزد

• باغبانی:
• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان یزد از روز دوشنبه تا جمعه به دلیل وزش باد
• آبیاری مزارع و باغات به علت افزایش دمای هوا
• انجام عملیات آفتاب دهی در گلخانه های خیار، گوجه فرنگی و سایر محصولات جالیزی برداشت شده جهت آماده کردن خاک گلخانه برای کشت های آتی
• اسپری آب روی نخل ها به خصوص خوشه ها با سمپاش و بدون اضافه کردن ماده دیگر با توجه به تشدید گرما و احتمال طغیان کنه گردآلود
• خودداری از هرس فرم گیاهان زینتی شامل ترون، برگ بو، سرو و غیره، به علت گرمای شدید و احتمال خشک شدن سرشاخه ها
• شروع مبارزه تلفیقی با کرم گلوگاه انار
• آبیاری باغات درساعات خنک روز (در ساعات ابتدایی، پایانی و شب هنگام)
• انجام هرس سبز(کارسبز)درباغات انگوربه منظورتهویه داخل گیاه ومقابله باکمبودآب و نوردهی گیاه
• انجام تهویه هوای گلخانه جهت کم کردن تفاوت دمای روز و شب باتوجه به گرم شدن هوا در روزهای آینده
• برداشت محصولات باغی درساعات خنک روز و سپس بعدازبرداشت انتقال به محل های سایه وخنک
• زراعی:
• آبیاری و تامین رطوبت کافی در مزارع تازه سبز شده ذرت و کنجد جهت جلوگیری از تنش خشکی

نظر بدهید