توصیه های هواشناسی کشاورزی استان یزد

توصیه های هواشناسی کشاورزی استان یزد

• باغبانی:
• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان یزد از روز دوشنبه تا جمعه به دلیل وزش باد
• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به افزایش دمای هوا
• آبیاری مزارع و باغات به علت افزایش دمای هوا
• مبارزه با گیاه انگلی سس درحاشیه جاده ها، بین مزارع، اطراف آبراهه ها کانال های آبیاری، باغات و مزارع یونجه
• مبارزه با آفت کنه تار عنکبوتی با استفاده ازسموم تخصصی کنه کش درصورت شیوع
• مبارزه تلفیقی با کرم گلوگاه انار
• آبیاری باغات درساعات خنک روز (در ساعات ابتدایی، پایانی و شب هنگام)
• انجام هرس سبز(کارسبز)درباغات انگوربه منظورتهویه داخل گیاه ومقابله باکمبودآب و نوردهی گیاه
• برداشت محصولات باغی درساعات خنک روز و سپس انتقال به محل های سایه وخنک
• زراعی:
• آبیاری و تامین رطوبت کافی در مزارع تازه سبز شده ذرت و کنجد جهت جلوگیری از تنش خشکی
• برداشت مزارع کلزادرشهرستانهای مناطق سردسیردرساعات ابتدایی روز جهت به حداقل رساندن ریزش محصول

نظر بدهید