توصیه های هواشناسی کشاورزی استان یزد

توصیه های هواشناسی کشاورزی استان یزد

• باغبانی:
• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز دوشنبه تا جمعه به دلیل وزش باد
• انجام عملیات آفتاب دهی در گلخانه های خیار، گوجه فرنگی و سایر محصولات جالیزی برداشت شده جهت آماده کردن خاک گلخانه برای کشت های آتی
• شروع مبارزه تلفیقی با کرم گلوگاه انار
• آبیاری باغات درساعات خنک روز
• انجام هرس سبز(کارسبز)درباغات انگوربه منظورتهویه داخل گیاه ومقابله باکمبودآب و نوردهی گیاه
• انجام تهویه هوای گلخانه جهت کم کردن تفاوت دمای روز و شب باتوجه به گرم شدن هوا در روزهای آینده
• برداشت محصولات باغی درساعات خنک روز و سپس بعدازبرداشت انتقال به محل های سایه وخنک
• تسریع در کاشت سیب زمینی درمناطق سردسیراستان اصفهان (چادگان،فریدن،فریدون شهر،بویین میاندشت وسمیرم)
• زراعی:
• آبیاری و تامین رطوبت کافی در مزارع تازه سبز شده ذرت و کنجد جهت جلوگیری از تنش خشکی
• اتمام کشت سورگوم در مناطق مرکزی استان اصفهان
• برداشت مزارع کلزادرشهرستانهای مناطق گرمسیرومرکزی استان اصفهان درساعات ابتدایی روز
• کاشت ذرت،آفتاب گردان اصلاح شده و سایرمحصولات تابستانه درمناطق مرکزی استان اصفهان درصورت تامین آب مورد نیاز تاپایان دوره رویشی

نظر بدهید