رکورد برداشت کلزای کشور در ورامین شکسته شد

رکورد برداشت کلزای کشور در ورامین شکسته شد

به گزارش خبرگزاری ایاگنا، عباس کشاورز، ظهر یکشنبه در بازدید از مزارع کلزا شهرستان ورامین در جمع خبرنگاران گفت: پس از برگزاری مراسم کیل گیری برداشت کلزا در یکی از مزارع زیرکشت این محصول در  ورامین از یک هکتار بیش از هفت تن  و ۲۰۰ کیلوگرم  دانه روغنی کلزا برداشت شد.

وی ادامه داد: با کسر ناخالصی ها، میزان خالص برداشت این محصول در شهرستان ورامین در هر هکتار حدود ۶ تن و ۵۰۰ کیلوگرم است که بیش از میزان برداشت این دانه روغنی در کشور، که پنج تن و ۵۰۰ کیلوگرم در هر هکتار است، می باشد.

کشاورز گفت: با این حساب، امروز رکورد برداشت کلزای کشور در هر هکتار به همت کشاورز ورامینی شکسته شد.

وی اضافه کرد: ورامین، همچنین با به زیر کشت کلزا بردن ۹۵۰ هکتار از زمین های زراعی در سال زراعی جاری رتبه نخست میزان کشت کلزا در استان تهران را نیز به خود اختصاص داده است.

گفتنی است، « قدمعلی بوربور» از کشاورزان زحمتکش ورامینی توانست رکورد برداشت کلزا در هکتار در کشور را بشکند.

بر اساس این گزارش،  ۱۳۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی استان تهران زیر کشت محصول کلزا قرار دارد که این محصول به صورت تضمینی هر کیلوگرم ۲۷ هزار و ۸۳۰ ریال از کشاورزان خریداری می شود.

کلزا در تناوب با گندم و جو کشت شده و سبب پایداری کشت این محصولات می شود.

نظر بدهید