ایاگنا

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۹۵/۱۱/۱۴ لغایت ۹۵/۱۱/۱۹)

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۹۵/۱۱/۱۴ لغایت ۹۵/۱۱/۱۹)
  استان های آذربایجان های شرقی و غربی و زنجان: باغبانی: خودداری از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روز پنج شنبه در استان آذربایجان غربی به دلیل بارش برف و در استان آ...
بیشتر بخوانید

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۹۵/۱۱/۰۲ لغایت ۹۵/۱۱/۰۶)

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۹۵/۱۱/۰۲ لغایت ۹۵/۱۱/۰۶)
• استان های آذربایجان های شرقی و غربی و زنجان: • باغبانی: • احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان آذربایجان شرقی در روز های یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پر...
بیشتر بخوانید

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۹۵/۱۰/۲۳ لغایت ۹۵/۱۰/۲۸)

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۹۵/۱۰/۲۳ لغایت ۹۵/۱۰/۲۸)
• استان های آذربایجان های شرقی و غربی و زنجان: • باغبانی: • احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان آذربایجان شرقی در روز های یکشنبه و دوشنبه و در استان آذرب...
بیشتر بخوانید

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۹۵/۱۰/۱۷ لغایت ۹۵/۱۰/۲۲)

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۹۵/۱۰/۱۷ لغایت ۹۵/۱۰/۲۲)
• استان های آذربایجان های شرقی و غربی و زنجان: • باغبانی: • احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی از روز یکشنبه تا سه شنبه به دلیل وزش باد • تنظیم دما و تهویه گلخان...
بیشتر بخوانید

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۹۵/۱۰/۱۴ لغایت ۹۵/۱۰/۱۷)

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۹۵/۱۰/۱۴ لغایت ۹۵/۱۰/۱۷)
• استان های آذربایجان های شرقی و غربی و زنجان: • باغبانی: • انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی بلامانع است. • تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاههای پرورش قارچ و تامین سو...
بیشتر بخوانید

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۹۵/۱۰/۱۱ لغایت ۹۵/۱۰/۱۴)

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۹۵/۱۰/۱۱ لغایت ۹۵/۱۰/۱۴)
• استان های آذربایجان های شرقی و غربی و زنجان: • باغبانی: • احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روز های شنبه و سه شنبه به دلیل بارش پراکنده • تنظیم دما و تهویه...
بیشتر بخوانید

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۹۵/۱۰/۰۲ لغایت ۹۵/۱۰/۰۷)

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۹۵/۱۰/۰۲ لغایت ۹۵/۱۰/۰۷)
• استان های آذربایجان های شرقی و غربی و زنجان: • باغبانی: • خودداری از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش برف و وزش باد • جمع آوری اناره...
بیشتر بخوانید

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۹۵/۰۹/۲۵ لغایت ۹۵/۰۹/۲۸)

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۹۵/۰۹/۲۵ لغایت ۹۵/۰۹/۲۸)
 توصیه آب و هواشناسی کشاورزی استان های آذربایجان های شرقی و غربی و زنجان: • باغبانی: • خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز های چهارشنبه و پنج شنبه به دلیل...
بیشتر بخوانید

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۹۵/۰۹/۱۵ لغایت ۹۵/۰۹/۱۹)

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۹۵/۰۹/۱۵ لغایت ۹۵/۰۹/۱۹)
• استان های آذربایجان های شرقی و غربی، اردبیل و زنجان: • باغبانی: • خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان آذربایجان شرقی در روز های دوشنبه و سه شنبه به دل...
بیشتر بخوانید