هواشناسی

توصیه‌های هواشناسی کشاورزی در تاریخ ۱۳ تا ۱۷ شهریور ۹۶

توصیه‌های هواشناسی کشاورزی در تاریخ ۱۳ تا ۱۷ شهریور ۹۶
توصیه‌های هواشناسی کشاورزی در تاریخ ۱۳ تا ۱۷ شهریور ۹۶ استان‌های آذربایجان‌های شرقی، غربی و زنجان: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم‌پاشی و محلول‌پاشی در استان زنجان در...
بیشتر بخوانید

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۰۲/۰۶/۹۶ -۰۷/۰۶/۹۶)

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۰۲/۰۶/۹۶ -۰۷/۰۶/۹۶)
توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۰۲/۰۶/۹۶ -۰۷/۰۶/۹۶) استان های آذربایجان های شرقی، غربی و زنجان: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان آذربایجان...
بیشتر بخوانید

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۱۶/۰۵/۹۶- ۲۰/۰۵/۹۶)

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۱۶/۰۵/۹۶- ۲۰/۰۵/۹۶)
توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۱۶/۰۵/۹۶ لغایت ۲۰/۰۵/۹۶) استان های آذربایجان های شرقی، غربی و زنجان: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روز پنج شنب...
بیشتر بخوانید

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۲۶/۰۴/۹۶ – ۳۰/۰۴/۹۶)

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۲۶/۰۴/۹۶ – ۳۰/۰۴/۹۶)
توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۲۶/۰۴/۹۶ لغایت ۳۰/۰۴/۹۶) استان های آذربایجان های شرقی، غربی و زنجان: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان آذربا...
بیشتر بخوانید

توصیه های هواشناسی(۱۹-۲۳)مرداد ماه

توصیه های هواشناسی(۱۹-۲۳)مرداد ماه
توصیه های هواشناسی(۱۹-۲۳)مرداد ماه استان‌های آذربایجان‌های شرقی، غربی و زنجان: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان‌های آذربایجان شرقی و زنجان در...
بیشتر بخوانید

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۰۱/۰۴/۹۶-۰۶/۰۴/۹۶)

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۰۱/۰۴/۹۶-۰۶/۰۴/۹۶)
توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۰۱/۰۴/۹۶ لغایت ۰۶/۰۴/۹۶) استان های آذربایجان های شرقی، غربی و زنجان: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان زنجان...
بیشتر بخوانید

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۰۷/۰۳/۹۶- ۱۰/۰۳/۹۶)

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۰۷/۰۳/۹۶- ۱۰/۰۳/۹۶)
توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۰۷/۰۳/۹۶ لغایت ۱۰/۰۳/۹۶) استان های آذربایجان های شرقی، غربی و زنجان: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش با...
بیشتر بخوانید

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۲۸/۰۲/۹۶ -۰۲/۰۳/۹۶)

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۲۸/۰۲/۹۶ -۰۲/۰۳/۹۶)
توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۲۸/۰۲/۹۶ لغایت ۰۲/۰۳/۹۶) استان های آذربایجان های شرقی، غربی و زنجان: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وقوع ب...
بیشتر بخوانید

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۲۴/۰۲/۹۶ – ۲۷/۰۲/۹۶)

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۲۴/۰۲/۹۶ – ۲۷/۰۲/۹۶)
توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۲۴/۰۲/۹۶ لغایت ۲۷/۰۲/۹۶) استان های آذربایجان های شرقی، غربی و زنجان: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وقوع ب...
بیشتر بخوانید