هواشناسی

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۰۳/۰۲/۹۶ -۰۶/۰۲/۹۶)

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۰۳/۰۲/۹۶ -۰۶/۰۲/۹۶)
توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۰۳/۰۲/۹۶ لغایت ۰۶/۰۲/۹۶) استان های آذربایجان های شرقی، غربی و زنجان: باغبانی: محدودیت در عملیات سم پاشی و محلول پاشی تنظیم دما و تهویه گ...
بیشتر بخوانید

توصیه های هواشناسی کشاورزی (۲۸/۰۱/۹۶ – ۳۰/۰۱/۹۶)

توصیه های هواشناسی کشاورزی (۲۸/۰۱/۹۶ – ۳۰/۰۱/۹۶)
توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۲۸/۰۱/۹۶ – ۳۰/۰۱/۹۶) استان های آذربایجان های شرقی، غربی و زنجان: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای پا...
بیشتر بخوانید

توصیه های هواشناسی کشاورزی (۲۴/۰۱/۹۶- ۳۰/۰۱/۹۶)

توصیه های هواشناسی کشاورزی (۲۴/۰۱/۹۶- ۳۰/۰۱/۹۶)
  توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۲۴/۰۱/۹۶ لغایت ۳۰/۰۱/۹۶) استان های آذربایجان های شرقی، غربی و زنجان: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز پنج ش...
بیشتر بخوانید

توصیه های هواشناسی کشاورزی (۲۱/۰۱/۹۶ _۲۴/۰۱/۹۶)

توصیه های هواشناسی کشاورزی (۲۱/۰۱/۹۶ _۲۴/۰۱/۹۶)
  توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۲۱/۰۱/۹۶ لغایت ۲۴/۰۱/۹۶) استان های آذربایجان های شرقی، غربی و زنجان: باغبانی: خوداری از محلول پاشی و سمپاشی در روزهای آتی بدلیل وزش با...
بیشتر بخوانید

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۹۵/۱۱/۱۴ لغایت ۹۵/۱۱/۱۹)

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۹۵/۱۱/۱۴ لغایت ۹۵/۱۱/۱۹)
  استان های آذربایجان های شرقی و غربی و زنجان: باغبانی: خودداری از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روز پنج شنبه در استان آذربایجان غربی به دلیل بارش برف و در استان آ...
بیشتر بخوانید

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۹۵/۱۱/۱۳ لغایت ۹۵/۱۱/۱۵)

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۹۵/۱۱/۱۳ لغایت ۹۵/۱۱/۱۵)
  استان های آذربایجان های شرقی و غربی و زنجان:   باغبانی: خودداری از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روز های سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه به دلیل بارش برف تنظیم...
بیشتر بخوانید

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۹۵/۱۱/۰۲ لغایت ۹۵/۱۱/۰۶)

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۹۵/۱۱/۰۲ لغایت ۹۵/۱۱/۰۶)
• استان های آذربایجان های شرقی و غربی و زنجان: • باغبانی: • احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان آذربایجان شرقی در روز های یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پر...
بیشتر بخوانید

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۹۵/۱۰/۲۳ لغایت ۹۵/۱۰/۲۸)

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۹۵/۱۰/۲۳ لغایت ۹۵/۱۰/۲۸)
• استان های آذربایجان های شرقی و غربی و زنجان: • باغبانی: • احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان آذربایجان شرقی در روز های یکشنبه و دوشنبه و در استان آذرب...
بیشتر بخوانید

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۹۵/۱۰/۱۷ لغایت ۹۵/۱۰/۲۲)

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۹۵/۱۰/۱۷ لغایت ۹۵/۱۰/۲۲)
• استان های آذربایجان های شرقی و غربی و زنجان: • باغبانی: • احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی از روز یکشنبه تا سه شنبه به دلیل وزش باد • تنظیم دما و تهویه گلخان...
بیشتر بخوانید