هواشناسی

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۲۸/۰۲/۹۶ -۰۲/۰۳/۹۶)

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۲۸/۰۲/۹۶ -۰۲/۰۳/۹۶)
توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۲۸/۰۲/۹۶ لغایت ۰۲/۰۳/۹۶) استان های آذربایجان های شرقی، غربی و زنجان: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وقوع ب...
بیشتر بخوانید

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۲۴/۰۲/۹۶ – ۲۷/۰۲/۹۶)

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۲۴/۰۲/۹۶ – ۲۷/۰۲/۹۶)
توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۲۴/۰۲/۹۶ لغایت ۲۷/۰۲/۹۶) استان های آذربایجان های شرقی، غربی و زنجان: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وقوع ب...
بیشتر بخوانید

توصیه های هواشناسی کشاورزی (۱۰-۱۳)اردیبهشت

توصیه های هواشناسی کشاورزی (۱۰-۱۳)اردیبهشت
اداره هواشناسی کشاورزی برای کشاورزان سراسر کشور در روزهای آینده، مجموعه اقدامات و عملیات پیشگیری توصیه کرد. به گزارش ایاگنا در این اطلاعیه با توجه به شرایط اقلیمی و آب و...
بیشتر بخوانید

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۰۳/۰۲/۹۶ -۰۶/۰۲/۹۶)

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۰۳/۰۲/۹۶ -۰۶/۰۲/۹۶)
توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۰۳/۰۲/۹۶ لغایت ۰۶/۰۲/۹۶) استان های آذربایجان های شرقی، غربی و زنجان: باغبانی: محدودیت در عملیات سم پاشی و محلول پاشی تنظیم دما و تهویه گ...
بیشتر بخوانید

توصیه های هواشناسی کشاورزی (۲۸/۰۱/۹۶ – ۳۰/۰۱/۹۶)

توصیه های هواشناسی کشاورزی (۲۸/۰۱/۹۶ – ۳۰/۰۱/۹۶)
توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۲۸/۰۱/۹۶ – ۳۰/۰۱/۹۶) استان های آذربایجان های شرقی، غربی و زنجان: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای پا...
بیشتر بخوانید

توصیه های هواشناسی کشاورزی (۲۴/۰۱/۹۶- ۳۰/۰۱/۹۶)

توصیه های هواشناسی کشاورزی (۲۴/۰۱/۹۶- ۳۰/۰۱/۹۶)
  توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۲۴/۰۱/۹۶ لغایت ۳۰/۰۱/۹۶) استان های آذربایجان های شرقی، غربی و زنجان: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز پنج ش...
بیشتر بخوانید

توصیه های هواشناسی کشاورزی (۲۱/۰۱/۹۶ _۲۴/۰۱/۹۶)

توصیه های هواشناسی کشاورزی (۲۱/۰۱/۹۶ _۲۴/۰۱/۹۶)
  توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۲۱/۰۱/۹۶ لغایت ۲۴/۰۱/۹۶) استان های آذربایجان های شرقی، غربی و زنجان: باغبانی: خوداری از محلول پاشی و سمپاشی در روزهای آتی بدلیل وزش با...
بیشتر بخوانید

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۹۵/۱۱/۱۴ لغایت ۹۵/۱۱/۱۹)

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۹۵/۱۱/۱۴ لغایت ۹۵/۱۱/۱۹)
  استان های آذربایجان های شرقی و غربی و زنجان: باغبانی: خودداری از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روز پنج شنبه در استان آذربایجان غربی به دلیل بارش برف و در استان آ...
بیشتر بخوانید

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۹۵/۱۱/۱۳ لغایت ۹۵/۱۱/۱۵)

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۹۵/۱۱/۱۳ لغایت ۹۵/۱۱/۱۵)
  استان های آذربایجان های شرقی و غربی و زنجان:   باغبانی: خودداری از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روز های سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه به دلیل بارش برف تنظیم...
بیشتر بخوانید