هواشناسی

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۱۶/۰۵/۹۶- ۲۰/۰۵/۹۶)

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۱۶/۰۵/۹۶- ۲۰/۰۵/۹۶)
توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۱۶/۰۵/۹۶ لغایت ۲۰/۰۵/۹۶) استان های آذربایجان های شرقی، غربی و زنجان: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روز پنج شنب...
بیشتر بخوانید

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۲۶/۰۴/۹۶ – ۳۰/۰۴/۹۶)

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۲۶/۰۴/۹۶ – ۳۰/۰۴/۹۶)
توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۲۶/۰۴/۹۶ لغایت ۳۰/۰۴/۹۶) استان های آذربایجان های شرقی، غربی و زنجان: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان آذربا...
بیشتر بخوانید

توصیه های هواشناسی(۱۹-۲۳)مرداد ماه

توصیه های هواشناسی(۱۹-۲۳)مرداد ماه
توصیه های هواشناسی(۱۹-۲۳)مرداد ماه استان‌های آذربایجان‌های شرقی، غربی و زنجان: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان‌های آذربایجان شرقی و زنجان در...
بیشتر بخوانید

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۰۱/۰۴/۹۶-۰۶/۰۴/۹۶)

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۰۱/۰۴/۹۶-۰۶/۰۴/۹۶)
توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۰۱/۰۴/۹۶ لغایت ۰۶/۰۴/۹۶) استان های آذربایجان های شرقی، غربی و زنجان: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان زنجان...
بیشتر بخوانید

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۰۷/۰۳/۹۶- ۱۰/۰۳/۹۶)

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۰۷/۰۳/۹۶- ۱۰/۰۳/۹۶)
توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۰۷/۰۳/۹۶ لغایت ۱۰/۰۳/۹۶) استان های آذربایجان های شرقی، غربی و زنجان: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش با...
بیشتر بخوانید

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۲۸/۰۲/۹۶ -۰۲/۰۳/۹۶)

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۲۸/۰۲/۹۶ -۰۲/۰۳/۹۶)
توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۲۸/۰۲/۹۶ لغایت ۰۲/۰۳/۹۶) استان های آذربایجان های شرقی، غربی و زنجان: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وقوع ب...
بیشتر بخوانید

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۲۴/۰۲/۹۶ – ۲۷/۰۲/۹۶)

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۲۴/۰۲/۹۶ – ۲۷/۰۲/۹۶)
توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۲۴/۰۲/۹۶ لغایت ۲۷/۰۲/۹۶) استان های آذربایجان های شرقی، غربی و زنجان: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وقوع ب...
بیشتر بخوانید

توصیه های هواشناسی کشاورزی (۱۰-۱۳)اردیبهشت

توصیه های هواشناسی کشاورزی (۱۰-۱۳)اردیبهشت
اداره هواشناسی کشاورزی برای کشاورزان سراسر کشور در روزهای آینده، مجموعه اقدامات و عملیات پیشگیری توصیه کرد. به گزارش ایاگنا در این اطلاعیه با توجه به شرایط اقلیمی و آب و...
بیشتر بخوانید

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۰۳/۰۲/۹۶ -۰۶/۰۲/۹۶)

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۰۳/۰۲/۹۶ -۰۶/۰۲/۹۶)
توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۰۳/۰۲/۹۶ لغایت ۰۶/۰۲/۹۶) استان های آذربایجان های شرقی، غربی و زنجان: باغبانی: محدودیت در عملیات سم پاشی و محلول پاشی تنظیم دما و تهویه گ...
بیشتر بخوانید