توصیه های هواشناسی کشاورزی استان قم

توصیه های هواشناسی کشاورزی استان قم

• باغبانی:
• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان قم در روز های دوشنبه، سه شنبه و جمعه به دلیل وزش باد
• گوگرد پاشی تاکستان ها آلوده به سفیدک سطحی برای مبارزه با آن در ساعات خنک روز(ساعات ابتدایی یا پایانی)
• استفاده از چسب هرس در محل سرشاخه های شکسته شده ناشی از وزش باد
• حفظ رطوبت و دمای مناسب در گلخانه جهت جلوگیری از طغیان کنه تار عنکبوتی
• تنظیم دور آبیاری با توجه به روند افزایش دما
• شروع مبارزه تلفیقی با کرم گلوگاه انار
• زراعی:
• وجین علف های هرز چغندر قند و خاک دهی پای بوته ها آن جهت حفظ بهتر رطوبت خاک و رشد بهتر محصول
• عملیات برداشت محصول غله

نظر بدهید